790 86 99 66   022 243 14 45   Faks: 022 664 97 45   Email: nobe@nobe.com.pl

 • trwałe spoiny i połączenia wszelkiego rodzaju materiałów wykorzystywanych w drogownictwie i mostownictwie z każdym typem asfaltu wykonywanym na gorąco (temperatura układania 140oC do 250oC) lub na ciepło (temperatura układania od 80oC do 140oC) np.: nawierzchnie SMA, beton asfaltowy, asfalt lany, twardolany
 • połączenia oraz szczeliny dylatacyjne i technologiczne, pionowe i poziome w nawierzchniach drogowych
 • uszczelnianie złączy - wodoodporne trwałe połączenie warstw asfaltowych wykonywanych w różnym czasie
 • łączenie i trwałego uszczelnienie szwów pasów jezdni - styku pasów jezdni pasów nawierzchni drogowych asfalt - asfalt, nawierzchnia z otulin bitumicznych - nawierzchnia betonowa, asfalt - kostka brukowa, asfalt - krawężnik
 • uszczelniania spoin i styków nawierzchni asfaltowych z elementami wyposażenia infrastruktury drogowej lub mostowej oraz wszelkiego rodzaju obróbki tychże elementów tj. urządzeń dylatacyjnych, odwadniających, wpustów, studzienek, sączków, koryt ściekowych, szyn torowych, kostki brukowej, krawężnika
 • zabezpieczenie przed przenikaniem wody i wilgoci przez wszelkiego rodzaju połączenia mających zastosowanie w drogownictwie i mostownictwie, tj. : asfalt - asfalt, asfalt - beton, asfalt - kamień, asfalt - metal
 • zabudowa szyn i torowisk oraz trwała izolacja przeciwwodna styku nawierzchni asfaltowej z torowiskiem, połączenie pomiędzy szynami torowisk tramwajowych a jezdnią
 • wypełnienie dylatacji powierzchni asfaltowych, wszelkiego rodzaju szczelin konstrukcyjnych i technicznych w nawierzchniach i konstrukcjach, spękań nawierzchni drogowych

Taśma bitumiczna HYDROBIT Bg posiada atest dla zastosowań zgodnie z przeznaczeniem w izolacji następujących obiektów inżynierii komunikacyjnej:

 • dróg publicznych bez ograniczeń, w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U.Nr 12, poz. 116 ze zm.)
 • dróg wewnętrznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60; tekst jednolity)
 • lotnisk cywilnych w zakresie nawierzchni dróg startowych, nawierzchni kołowania, nawierzchni wydzielonych miejsc postoju w rozumieniu i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U.Nr 130, poz. 859 ze zm.)